سرور مجازی ایران

پلن دو سرور مجازی ایران

RAM 2 GB
CPU 2 Core
SSD 35 GB
ترافیک نامحدود

پلن سه سرور مجازی ایران

RAM 3 GB
CPU 3 Core
SSD 45 GB
ترافیک نامحدود

پلن چهار سرور مجازی ایران

RAM 4 GB
CPU 4 Core
SSD 55 GB
ترافیک نامحدود

پلن پنج سرور مجازی ایران

RAM 6 GB
CPU 4 Core
SSD 85 GB
ترافیک نامحدود