سرور مجازی آلمان

پلن یک سرور مجازی آلمان


Ram 1


Cpu 1


Storage SSD 25 Gig


ترافیک نامحدود


پورت اتصال فیبر 10 گیگابیتی اشتراکی


محل آلمان - برلین

پلن دو سرور مجازی آلمان


Ram 2


Cpu 2


Storage SSD 35 Gig


ترافیک نامحدود


پورت اتصال فیبر 10 گیگابیتی اشتراکی


محل آلمان - برلین

پلن سه سرور مجازی آلمان


Ram 3


Cpu 3


Storage SSD 45 Gig


ترافیک نامحدود


پورت اتصال فیبر 10 گیگابیتی اشتراکی


محل آلمان - برلین

پلن چهار سرور مجازی آلمان


Ram 4


Cpu 4


Storage SSD 55 Gig


ترافیک نامحدود


پورت اتصال فیبر 10 گیگابیتی اشتراکی


محل آلمان - برلین

پلن پنج سرور مجازی آلمان


Ram 6


Cpu 4


Storage SSD 85 Gig


ترافیک نامحدود


پورت اتصال فیبر 10 گیگابیتی اشتراکی


محل آلمان - برلین