سرور مجازی ایران

پلن یک سرور مجازی ایران


Ram 1


Cpu 1


Storage SSD 25 Gig


ترافیک نامحدود


پورت اتصال فیبر 10 گیگابیتی اشتراکی


محل برج میلاد تهران

پلن دو سرور مجازی ایران


Ram 2


Cpu 2


Storage SSD 35 Gig


ترافیک نامحدود


پورت اتصال فیبر 10 گیگابیتی اشتراکی


محل برج میلاد تهران

پلن سه سرور مجازی ایران


Ram 3


Cpu 3


Storage SSD 45 Gig


ترافیک نامحدود


پورت اتصال فیبر 10 گیگابیتی اشتراکی


محل برج میلاد تهران

پلن چهار سرور مجازی ایران


Ram 4


Cpu 4


Storage SSD 55 Gig


ترافیک نامحدود


پورت اتصال فیبر 10 گیگابیتی اشتراکی


محل برج میلاد تهران

پلن پنج سرور مجازی ایران


Ram 6


Cpu 4


Storage SSD 85 Gig


ترافیک نامحدود


پورت اتصال فیبر 10 گیگابیتی اشتراکی


محل برج میلاد تهران