سرور مجازی ایران

پلن یک سرور مجازی ایران


RAM 1 gig


CPU 1 Core


STRG 25 gig SSD


ترافیک نامحدود

S početkom od
94,000 تومان
Mjesečno
Naruči
پلن دو سرور مجازی ایران


RAM 2 gig


CPU 2 Core


STRG 35 gig SSD


ترافیک نامحدود

S početkom od
115,000 تومان
Mjesečno
Naruči
پلن سه سرور مجازی ایران


RAM 3 gig


CPU 3 Core


STRG 45 gig SSD


ترافیک نامحدود

S početkom od
136,000 تومان
Mjesečno
Naruči
پلن چهار سرور مجازی ایران


RAM 4 gig


CPU 4 Core


STRG 55 gig SSD


ترافیک نامحدود

S početkom od
157,000 تومان
Mjesečno
Naruči
پلن پنج سرور مجازی ایران


RAM 6 gig


CPU 4 Core


STRG 85 gig SSD


ترافیک نامحدود

S početkom od
199,000 تومان
Mjesečno
Naruči