سرور نیمه اختصاصی آلمان

پلن یک سرور نیمه اختصاصی آلمان


RAM 8 gig


CPU 5 Core


STRG 115 gig SSD


ترافیک نامحدود

پلن دو سرور نیمه اختصاصی آلمان


RAM 10 gig


CPU 6 Core


STRG 130 gig SSD


ترافیک نامحدود

پلن سه سرور نیمه اختصاصی آلمان


RAM 12 gig


CPU 8 Core


STRG 150 gig SSD


ترافیک نامحدود

پلن چهار سرور نیمه اختصاصی آلمان


RAM 16 gig


CPU 10 Core


STRG 180 gig SSD


ترافیک نامحدود

پلن پنج سرور نیمه اختصاصی آلمان


RAM 24 gig


CPU 12 Core


STRG 200 gig SSD


ترافیک نامحدود