سرور نیمه اختصاصی آلمان

پلن یک سرور نیمه اختصاصی آلمان


Ram 8


Cpu 5


Storage SSD 115Gig


ترافیک نامحدود


پورت اتصال فیبر 10 گیگابیتی اشتراکی


محل آلمان - برلین

پلن دو سرور نیمه اختصاصی آلمان


Ram 10


Cpu 6


Storage SSD 130 Gig


ترافیک نامحدود


پورت اتصال فیبر 10 گیگابیتی اشتراکی


محل آلمان - برلین

پلن سه سرور نیمه اختصاصی آلمان


Ram 12


Cpu 8


Storage SSD 150 Gig


ترافیک نامحدود


پورت اتصال فیبر 10 گیگابیتی اشتراکی


محل آلمان - برلین

پلن چهار سرور نیمه اختصاصی آلمان


Ram 16


Cpu 10


Storage SSD 180 Gig


ترافیک نامحدود


پورت اتصال فیبر 10 گیگابیتی اشتراکی


محل آلمان - برلین

پلن پنج سرور نیمه اختصاصی آلمان


Ram 24


Cpu 12


Storage SSD 200 Gig


ترافیک نامحدود


پورت اتصال فیبر 10 گیگابیتی اشتراکی


محل آلمان - برلین