سرور نیمه اختصاصی ایران

پلن یک سرور نیمه اختصاصی ایران


Ram8


Cpu 5


Storage SSD 115Gig


ترافیک نامحدود


پورت اتصال فیبر 10 گیگابیتی اشتراکی


محل برج میلاد تهران

پلن دو سرور نیمه اختصاصی ایران


Ram 10


Cpu 6


Storage SSD 130Gig


ترافیک نامحدود


پورت اتصال فیبر 10 گیگابیتی اشتراکی


محل برج میلاد تهران

پلن سه سرور نیمه اختصاصی ایران


Ram 12


Cpu 8


Storage SSD 150 Gig


ترافیک نامحدود


پورت اتصال فیبر 10 گیگابیتی اشتراکی


محل برج میلاد تهران

پلن چهار سرور نیمه اختصاصی ایران


Ram 16


Cpu 10


Storage SSD 180 Gig


ترافیک نامحدود


پورت اتصال فیبر 10 گیگابیتی اشتراکی


محل برج میلاد تهران

پلن پنج سرور نیمه اختصاصی ایران


Ram24


Cpu 12


Storage SSD 200 Gig


ترافیک نامحدود


پورت اتصال فیبر 10 گیگابیتی اشتراکی


محل برج میلاد تهران